فروشگاه اینترنتی بلسینو

کمپین تا 100 درصد تخفیف بلسینو

در دنیای بلسینو / اخبار و مقالات

وقتی صحبت از کمپین میشه همه ذهنمون میره سمت تخفیف، کمپین تا 100 درصد تخفیف بلسینو اینطوریه که هر چقدر بیشتر به سبد خریدتون محصول اضافه کنید تخفیفای بیشتری می گیرید. اینکه این تخفیفات را ما چطوری میتونیم استفاده کنیم و بیشترین تخفیفات رو بگیریم در ادامه به صورت کامل توضیح دادیم.

تخفیفات به صورت پلکانی از محصول دوم در فاکتور مشتری اعمال می گردد. بدین معنا که مشتری بابت محصول اول در فاکتور یا پیش فاکتور خود از هیچ گونه تخفیفی بهره مند نمی گردد.

اما بابت محصول دوم در همان فاکتور پیش فاکتور که همزمان ثبت می گردد، 3% تخفیف، بابت محصول سوم در همان فاکتور % 8 بابت محصول چهارم در همان فاکتور 11 % تخفیف، بابت محصول پنجم در همان فاکتور 16% تخفیف، بابت محصول ششم در همان فاکتور 19% تخفیف اعمال می گردد.

بابت محصول هفتم در همان فاکتور که همزمان ثبت می گردد ، ۲۴% تخفیف، بابت محصول هشتم در همان فاکتور % ۲7 بابت محصول نهم در همان فاکتور 3۲% تخفیف، بابت محصول دهم در همان فاکتور 35% تخفیف، بابت محصول یازدهم در همان فاکتور که همزمان ثبت می گردد، ۴0% تخفیف، بابت محصول دوازدهم در همان فاکتور % ۴3 بابت محصول سیزدهم در همان فاکتور ۴8% تخفیف، بابت محصول چهاردهم در همان فاکتور 51% تخفیف، بابت محصول پانزدهم در همان فاکتور 56% تخفیف اعمال می گردد.

بابت محصول شانزدهم در همان فاکتور که همزمان ثبت می گردد، 61% تخفیف، بابت محصول هفدهم در همان فاکتور % 66 بابت محصول هجدهم در همان فاکتور 71% تخفیف ، بابت محصول نوزدهم در همان فاکتور 76% تخفیف ، بابت محصول بیستم در همان فاکتور 81% تخفیف اعمال می گردد.

بابت محصول بیست و یکم در همان فاکتور که همزمان ثبت می گردد، 86% تخفیف، بابت محصول بیست و دوم در همان فاکتور % 91، بابت محصول بیست و سوم در همان فاکتور 96% تخفیف و بابت محصول بیست و چهارم در همان فاکتور 100% تخفیف اعمال می گردد.