فروشگاه اینترنتی بلسینو

رونمایی از سرویس خواب نوزاد بوم

در دنیای بلسینو / اخبار و مقالات

سرویس خواب نوزاد با ارائه ی نقاشی کودکانه ای روی تک به تک محصولات، تحت شعاع قرار داده شده است.
حس طبیعت گرایانه ای که از این نقاشی منتقل می شود آرامشی وصف ناشدنی را برای کودک به ارمغان می آورد. احساسی از امنیت و اصالت که با طبیعت گره خورده است همگن می شود.
امنیتی که می تواند هم بازی، هم رشد، هم آرامش کودک را تامین کند.
قوس هایی که این سرویس خواب بهره برده است ارتباط مستقیمی با فضای طاق قوسی خانه های قدیمی ایرانی دارد احساسی از آرامش زیر گنبد بلند طاق خانه را انتقال می دهد.

سرویس خواب جدید بوم
سرویس خواب جدید بوم

رنگ هایی که برای سرویس خواب نوزاد بوم در نظر گرفته شده است در راستای اصل هویت محصول بنا شده است که احساس فاخر بودن را در عین آرامش برای کودک به ارمغان بیاورد . رنگ کرم احساسی از اعتماد , امنیت و اطمینان که در راستای ویژگی خطوط کرو و قاب های صاف و خط کشی شده ی محصول می باشد بسیار مناسب است .

سرویس خواب جدید بوم
سرویس خواب جدید بوم

سرویس خواب نوزاد بوم در یک رنگ ارائه شده است .
در گروه رنگ های نئوترال، در نظر گرفته شده است که در عین سادگی بیانگر اصالت و هویت محصول باشد، که برای هر دو گروه سنی مناسب می باشد. این رنگ، رنگ کرم گرم می باشد .