فروشگاه اینترنتی بلسینو
فیلتر ها

نمایش 8 از 8 کالا

در سرویس خواب نوجوان آراکس، کاربر را دررویایی قرار دادیم که با یک سفر دریایی آغاز می شود. حس رویا پردازانه و تجربه ای ناب خارج از فضای خانه برای نوجوان در این سن می تواند حس شخصیت پردازی را برای او فراهم آورد و با ذهن و درک پویای خود آن را بال و پر دهد. سفری که با بستن یک چمدان آغاز می شود و کاربر سوار بر قایق شخصی خود می شود و در فضای آرام و خروشان طبیعت مسیر خود را ادامه می دهد. همه ی اجسام در این اتاق با اشل متفاوت ترکیب شده اند، کشتی بزرگ، فانوس بزرگ، پاروهای کشیده، سکان کشتی و هرچه که به کاربر احساسی از دریانوردی و ماجراجویی و حرکت و تکاپو را انتقال می دهد، همه و همه در مسیر رویاپردازی کاربر در حال حرکت اند.

در این سفر بهترین رنگ ها برای نمایش حرکت و تکاپو و سفردریایی، رنگ های برگرفته از طبیعت خاص این موقعیت می باشند، به همین خاطر رنگ های نردبان رنگی سرد را انتخاب کردیم که این احساس رابه خوبی انتقال دهد و برای گرفتن حس سردی رنگ ها آن ها را با چوب گرم کردیم .مشاهده بیشتر بستن